ประกาศงดเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ ที่ 2/2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2564 ความว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

๑. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

๒. งดการเข้าถวายเครื่องสักการะ และการลงนามถวายสักการะที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ตามที่เคยปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ภายใต้มาตรการของทางราชการ แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐