“ทันตแพทย์นวัตกร”นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล

หากการก่อสร้างอาคารสูงต้องมี “วิศวกร” วิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ เพื่อก่อร่างสร้างรากฐานให้มั่นคงแข็งแรง การมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ก็ย่อมต้องมี “หมอฟัน” เป็นบุคคลสำคัญในการประคับประคองสร้างเสริมช่องปากและฟันให้ดีเช่นกัน

“ทันตแพทย์นวัตกร”
จึงเป็นแนวคิดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะน้องใหม่ล่าสุดจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มุ่งเฟ้นหาและพร้อมพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์รุ่นใหม่ให้มีความรู้รอบด้าน ทั้งทันตกรรม วิศวกรรมด้านการแพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเชื่อมโยงกัน เปรียบเสมือนวิศวกรช่องปาก เพื่อการวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. นำจุดแข็งของสถาบันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการแพทย์ มาต่อยอดทางด้านสาธารณสุขและทันตกรรม เพื่อสร้างทันตแพทย์รุ่นใหม่ให้กลายเป็น “ทันตแพทย์นวัตกร” ที่พร้อมจะพลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่นี้ ด้วย 6 จุดเด่น ดังนี้

· Thinking skills ทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นคณะทันตแพทย์ฯ แห่งแรกที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเรื่องทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systems thinking skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Innovative thinking skill) รวมทั้งต้องมีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skill), ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and teamwork skills)

· Interdisciplinary learning and Innovation มีการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเรื่องที่ทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร วิศวกรรม (AI and Robotics) การออกแบบ เป็นต้น เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ สู่การสร้าง Interdisciplinary innovation

· Technology Literacy นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีแรกของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่างๆ และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดอย่างรวดเร็วในอนาคต


· Digital Dentistry and E-Services
ครบครันด้วยห้องแลปทันตกรรม และคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษาที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย

· Global Dentists มีความเป็นสากลทั้งด้านความคิด และทักษะการเป็นทันตแพทย์ อีกทั้งยังพร้อมที่จะทำงานได้ทุกแห่งในโลก สามารถผันตัวเองไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ นักวิจัย นวัตกร ผู้ประกอบการ และผู้บริหารโรงพยาบาล หรือคลินิกทันตกรรม

· Teaching with the latest technology อาจารย์ผู้สอนที่มีความพร้อมในการสอนผ่านเทคโนโลยีนำสมัย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมในสาขาต่างๆ รวมถึงมีอาจารย์จากสถาบันต่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. จึงนับเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่ท้าทายความฝันของน้องๆ และตอบโจทย์อาชีพทันตแพทย์ยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ ติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.facebook.com/DentistryKMITL/

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow