กสส.เปิดปฏิทินอบรมบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยนผ่านออนไลน์ฟรีลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดปฏิทินอบรมบัญชีฟรีผ่านออนไลน์ยุคโควิด เน้นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง เริ่มส.ค.-ก.ย.64

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมเปิดอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” ผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) การอบรมจะจัดฟรีให้กับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก คือ สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้กรรมการสหกรณ์ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงหมวด 2 ข้อ 8 ที่บัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทไว้ว่าจะต้องมีคุณวุฒิในด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในบทเฉพาะกาลให้ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี คือภายใน 10 ก.พ.66 ในปี 2564 กรมจะจัดอบรม 6 รุ่นๆ ละ 200 คน เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองของหลักสูตรที่ออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

“กรมได้มีการเตรียมการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร และเสนอให้คพช.รับรองหลักสูตร การถามความเห็นของสหกรณ์ที่ประสงค์จะอบรม และนำมาสู่การจัดปฏิทินการอบรม 6 รุ่น ซึ่งจะทำให้กรรมการสหกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติครบ ซึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านจนกว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับในเดือนก.พ 2566 กรรมการสหกรณ์แต่ละแห่งที่คัดเลือกกันใหม่ในห้วงเวลานี้จะสามารถขออบรมในหลักสูตรนี้ได้ ซึ่งกรมฯจะจัดทุกปีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ในขณะที่สหกรณ์ขนาดใหญ่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 พันล้านบาท ทางสันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรของกรมด้วยเช่นกัน”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

สำหรับการอบรมปี 2564 จะมีการจัด 6 รุ่นๆ ละ 200 คน โดยปฏิทินในการอบรมประกอบด้วย รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 ส.ค.64 รอบที่ 2 วันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย.64 รอบที่ 3 วันที่ 6-9 ก.ย.64 รอบที่ 4 วันที่ 13-16 ก.ย.64 รอบที่ 5 วันที่ 20-23 ก.ย.64 และรอบที่ 6 วันที่ 27-30 ก.ย.64 นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ได้มีการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการอบรมแบบออนไลน์ และมีคณะกรรมการสหกรณ์เข้าอบรม จำนวน 96 คน

ทั้งนี้ ก่อนหน้า กสส.ได้มีการสำรวจคุณวุฒิกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-30 เม.ย.64 จำนวน 2,000 แห่ง ทั้งขนาดเล็ก (มูลค่าสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท) และขนาดใหญ่ (มูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป) มีการตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 1,682 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84 โดยพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กมีสหกรณ์ที่ไม่มีคุณวุฒิ 218 แห่ง ขนาดใหญ่ 47 แห่ง ขณะที่สหกรณ์ที่มีคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน นั้นพบว่า สหกรณ์ขนาดเล็กมี 844 แห่ง สหกรณ์ขนาดใหญ่ 106 แห่ง สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบว่า ขนาดเล็กที่ไม่มีคุณวุฒิ 254 แห่ง ขนาดใหญ่ที่ไม่มีคุณวุฒิพบว่าไม่มี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กที่มีคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน จำนวน 212 แห่ง ขนาดใหญ่ที่มีอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 แห่ง รวมสหกรณ์ทั้งสองประเภท ซึ่งมีกรรมการที่ไม่มีคุณวุฒิจำนวน 519 แห่ง และมีคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนรวม 1,163 แห่ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐