จัดสรรงบก.วัฒนธรรมปี65กว่า7,100ล้านบาทลดลงร้อยละ12

“อิทธิพล” รมว.วัฒนธรรม เผยก.วัฒนธรรมได้รับจัดสรรงบฯ ปี 2565 กว่า 7,100 ล้านบาท นโยบายมุ่งเน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เดินหน้านำทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการภายใต้สถานการณ์โควิด-19
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ยังคงมีกรอบการดำเนินงานมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่ออนุรักษ์และพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน ดังนั้น วธ.จึงได้วางแผนงานโครงการเพื่อให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 วธ.ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 7,100 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 12.34
แบ่งเป็นดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) กว่า 2,111 ล้านบาท กรมการศาสนา(ศน.) กว่า 329 ล้านบาท กรมศิลปากร(ศก.) กว่า 2,532 ล้านบาท กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กว่า 551 ล้านบาท สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กว่า 187 ล้านบาท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) 1,015 ล้านบาท ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กว่า 95 ล้านบาท หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) กว่า 82 ล้านบาท และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กว่า 88 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยภาพรวมหน่วยงานสังกัดวธ. 9 หน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบฯ ลดลง มีหน่วยงานเดียวคือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ที่ได้รับจัดสรรงบฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ 2564 คิดเป็นร้อยละ 19.08

สำหรับโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบฯ 2565 ได้แก่
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โครงการจัดทำและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ วธ. (M-Culture Big Data) เพื่อต่อยอดและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(2) กรมการศาสนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม งานอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา โครงการบูรณะศาสนสถาน โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
(3) กรมศิลปากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ การอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ การอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท การอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี การปรับปรุงและพัฒนานิทรรศการถาวร การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปกรุงเทพฯ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย โครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ชุมชน และเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จ.เชียงราย จ.นครราชสีมา และ จ.กระบี่) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก
(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กิจกรรมส่งเสริมการประโยชน์องค์ความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมและการจัดการคลังข้อมูลชุมชน
(8) หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้
และ (9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการต่อต้านทุจริตด้วยการยกระดับบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow