อ.ส.ค.ภาคเหนือเดินหน้ายกระดับพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบมาตรฐานพรีเมียม

นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนมอบหมายให้ นายทินกร ศรียาบ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบนรับซื้อน้ำนมดิบจากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับคุณภาพอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบมาตรฐานพรีเมียมสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น” เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมไทย-เดนมาร์คและส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเพื่อนำเอกสารยื่นรับรอง อย. และยังเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบมาวิเคราะห์คุณภาพมาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow