"รร.คอนสาวิทยา"คว้าชนะเลิศหนังสั้น"สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม"

นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น) เพื่อ “สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม” ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทีมีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด นั้น

ผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง เด็กหญิงมะลิ ทีมโรงเรียนคอนสาวิทยา อ.ปากชม จ.เลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 ไม่มีโรงเรียนได้รับรางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ความซื่อสัตย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทีมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย และเรื่อง ทิ้ง ทีมโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐